wersja polskawersja angielska
Nasze produktyZawory grzybkoweZawory kuloweZawory zwrotneZasuwyPrzepustniceOsadnikiZawory stożkoweArmatura wykładana PTFERurociągi i elementy rurociągów wykładane PTFEMieszadła AnticoKołnierze - DN 300 i większeArmatura z tworzyw sztucznych
sprzedaż i serwis

WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Istota kontraktu

Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do kontraktów i umów

sprzedaży zawieranych pomiędzy MGJ Progress Jan Mróz, zwanym dalej Dostawcą lub

MGJ Progress, a nabywcą towarów tej firmy (Klientem), o ile umowy nie stanowią

inaczej. Żadne z poniższych Warunków Sprzedaży nie mogą być zmieniane ani

modyfikowane przez Klienta bez pisemnej zgody MGJ Progress.

 

2. Zapytania ofertowe i zamówienia

Ogólna oferta handlowa MGJ Progress stanowi wyłącznie wartość informacyjną i nie jest

wiążąca dla żadnej ze stron.

Szczegółowa oferta handlowa MGJ Progress stanowiąca odpowiedz na zapytanie Klienta

posiada numer i datę i jest wiążąca dla Dostawcy na warunkach w niej zawartych.

Szczegółowa oferta handlowa zawiera:

1. Opis techniczny towaru (numer katalogowy, parametry pracy, wykonanie

materiałowe).

2. Warunki handlowe (termin realizacji, cenę netto, warunki płatności i transportu).

Zawarcie kontraktu (umowy) następuje z chwilą wystawienia przez MGJ Progress

pisemnego potwierdzenia zamówienia lub dowodu sprzedaży.

Każde zamówienie powinno zawierać:

1. typ zaworu, np. fig. 218,

2. średnicę przyłączy, np. DN 80,

3. wykonanie materiałowe zaworu, np. stal kwasoodporna gat. 1.4408,

4. ciśnienie nominalne, np. PN 40,

5. temperaturę maksymalną, np. Tmax 450°C,

6. medium, np. para,

7. rodzaj uszczelnienia, np. metal/metal,

8. inne istotne parametry lub informacje potrzebne do właściwego doboru zaworu.

 

3. Dane techniczne i parametry

Wszelkie dane techniczne i parametry zawarte w katalogach, prospektach i innych

publikacjach przekazywanych przez MGJ Progress mogą być modyfikowane bez

uprzedzenia.

 

4. Dostawa towaru

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszystkie przesyłki są dostarczane do magazynu

Klienta.

Towar dostępny z magazynu w Wałbrzychu jest dostarczany w ciągu dwóch dni

roboczych, licząc od daty rejestracji zamówienia.

Termin dostawy towaru sprowadzanego na zamówienie klienta jest podany na

potwierdzeniu zamówienia.

Towar niedostępny w magazynie jest dostarczany zgodnie z terminem zawartym w

ofercie handlowej.

 

5. Ceny i warunki płatności

Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT. Ceny

podawane na potwierdzeniu zamówienia są cenami katalogowymi i mogą ulec

uaktualnieniu w przypadku znaczących zmian kursów walut. Stosuje się dwie

podstawowe formy płatności: przedpłata lub przelew. Po stwierdzeniu wiarygodności

kredytowej Klienta, może on otrzymać płatność odroczoną do 14 dni, którą należy

uregulować przelewem na konto MGJ Progress. Szczegółowe warunki płatności są podane

na potwierdzeniu zamówienia i fakturze. Stali Klienci pozsiadają 30 dniowe terminy

płatności. Z tytułu opóźnień w płatnościach MGJ Progress ma prawo naliczać odsetki

karne w ustawowej wysokości.

 

6. Anulacje

Zamówienie może być anulowane przez Klienta wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody

MGJ Progress. W przypadku takiej anulacji Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich

kosztów anulacji zamówienia poniesionych przez MGJ Progress.

 

7. Prawo własności

Prawo własności towaru przechodzi na klienta w chwili uzyskania przez MGJ Progress

pełnej zapłaty za towar.

W przypadku braku całości lub części należnej kwoty po terminie zapłaty, MGJ Progress

jest upoważniony przez Klienta do odzyskania całego dostarczonego towaru. MGJ

Progress zastrzega sobie prawo sprzedaży wierzytelności, chyba że umowa sprzedaży

stanowi inaczej. Klient przejmuje odpowiedzialność za towar z chwilą jego odbioru.

 

8. Reklamacje i zwrot towaru

Klient jest zobowiązany sprawdzić zgodność towaru z dokumentacją niezwłocznie po

otrzymaniu dostawy. Wszelkie reklamacje ilościowe będą rozpatrywane w terminie nie

dłuższym niż 3 dni robocze po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia

uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania elementów, należy się skontaktować z osobą

odpowiedzialną za realizację zamówienia, która poinformuje o procedurze postępowania

reklamacyjnego. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej.

 

9. Gwarancja

MGJ Progress zobowiązuje się usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub

wad materiałowych lub wymienić towar na towar wolny od takich wad. Odpowiedzialność

MGJ Progress dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie

miesiąca od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie 12 miesięcy od

dnia zakupu, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej. Zobowiązania MGJ Progress

które wynikają z niniejszej gwarancji, ograniczają się do kosztów, które łącznie nie

przekraczają ceny samego towaru. Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane

przez MGJ Progress z chwilą dokonania pełniej zapłaty za dostarczony towar.

 

10. Ograniczenie odpowiedzialności

MGJ Progress nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania

produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.

 

11. Certyfikaty na wyroby

Informacje o zakresie dostępnych certyfikatów na poszczególne wyroby dostępne są w

katalogach i kartach informacyjnych.

Klient w zamówieniu zawiera informacje o wymaganym certyfikacie. MGJ Progress nie

ponosi odpowiedzialności za zamówienia wyrobów z niewłaściwym certyfikatem.

 

12. Siła wyższa

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie

zawarcia kontraktu, MGJ Progress jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z

niniejszych Warunków Sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

 

13. Odpowiedzialność prawna

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy ze

względu na siedzibę MGJ Progress .

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Sprzedaży ma zastosowanie

prawo polskie

 

14. Serwis

MGJ Progress zapewnia pełen serwis gwarancyjny i po gwarancyjny dla sprzedanej

armatury.

Serwis obejmuje dostawę zużytych części zaworów, np. kul, grzybków, uszczelnień,

naprawę zaworów, regenerację zużytych elementów oraz diagnostykę.

Pozycjonowanie stron | Copyright 2010 MGJ Progress - Zasuwy Zawory grzybkowe Zawory kulowe
Szybkie menu: Zasuwy | Zawory grzybkowe | Zawory kulowe