´╗┐ Zasuwy zawory grzybkowe kulowe - MGJ Progress - sprzeda┼╝ i serwis
wersja polskawersja angielska
Nasze produktyZawory grzybkoweZawory kuloweZawory zwrotneZasuwyPrzepustniceOsadnikiZawory sto┼╝koweArmatura wyk┼éadana PTFERuroci─ůgi i elementy ruroci─ůg├│w wyk┼éadane PTFEMieszad┼éa AnticoKo┼énierze - DN 300 i wi─ÖkszeArmatura z tworzyw sztucznych
sprzeda┼╝ i serwis

WARUNKI SPRZEDA─Ć┼╝╦ŁY

1. Istota kontraktu

Niniejsze Warunki Sprzeda─Ć┼╝╦Ły maj─Ć┼╝╦Ł zastosowanie wy─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Łcznie do kontraktów i umów

sprzeda─Ć┼╝╦Ły zawieranych pomi─Ć┼╝╦Łdzy MGJ Progress Jan Mróz, zwanym dalej Dostawc─Ć┼╝╦Ł lub

MGJ Progress, a nabywc─Ć┼╝╦Ł towarów tej firmy (Klientem), o ile umowy nie stanowi─Ć┼╝╦Ł

inaczej. ─Ć┼╝╦Ładne z poni─Ć┼╝╦Łszych Warunków Sprzeda─Ć┼╝╦Ły nie mog─Ć┼╝╦Ł by─Ć┼╝╦Ł zmieniane ani

modyfikowane przez Klienta bez pisemnej zgody MGJ Progress.

 

2. Zapytania ofertowe i zamówienia

Ogólna oferta handlowa MGJ Progress stanowi wy─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Łcznie warto─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Ł informacyjn─Ć┼╝╦Ł i nie jest

wi─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Łca dla ─Ć┼╝╦Ładnej ze stron.

Szczegó─Ć┼╝╦Łowa oferta handlowa MGJ Progress stanowi─Ć┼╝╦Łca odpowiedz na zapytanie Klienta

posiada numer i dat─Ć┼╝╦Ł i jest wi─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Łca dla Dostawcy na warunkach w niej zawartych.

Szczegó─Ć┼╝╦Łowa oferta handlowa zawiera:

1. Opis techniczny towaru (numer katalogowy, parametry pracy, wykonanie

materia─Ć┼╝╦Łowe).

2. Warunki handlowe (termin realizacji, cen─Ć┼╝╦Ł netto, warunki p─Ć┼╝╦Łatno─Ć┼╝╦Łci i transportu).

Zawarcie kontraktu (umowy) nast─Ć┼╝╦Łpuje z chwil─Ć┼╝╦Ł wystawienia przez MGJ Progress

pisemnego potwierdzenia zamówienia lub dowodu sprzeda─Ć┼╝╦Ły.

Ka─Ć┼╝╦Łde zamówienie powinno zawiera─Ć┼╝╦Ł:

1. typ zaworu, np. fig. 218,

2. ─Ć┼╝╦Łrednic─Ć┼╝╦Ł przy─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Łczy, np. DN 80,

3. wykonanie materia─Ć┼╝╦Łowe zaworu, np. stal kwasoodporna gat. 1.4408,

4. ci─Ć┼╝╦Łnienie nominalne, np. PN 40,

5. temperatur─Ć┼╝╦Ł maksymaln─Ć┼╝╦Ł, np. Tmax 450°C,

6. medium, np. para,

7. rodzaj uszczelnienia, np. metal/metal,

8. inne istotne parametry lub informacje potrzebne do w─Ć┼╝╦Ła─Ć┼╝╦Łciwego doboru zaworu.

 

3. Dane techniczne i parametry

Wszelkie dane techniczne i parametry zawarte w katalogach, prospektach i innych

publikacjach przekazywanych przez MGJ Progress mog─Ć┼╝╦Ł by─Ć┼╝╦Ł modyfikowane bez

uprzedzenia.

 

4. Dostawa towaru

Je─Ć┼╝╦Łeli umowa nie stanowi inaczej, wszystkie przesy─Ć┼╝╦Łki s─Ć┼╝╦Ł dostarczane do magazynu

Klienta.

Towar dost─Ć┼╝╦Łpny z magazynu w Wa─Ć┼╝╦Łbrzychu jest dostarczany w ci─Ć┼╝╦Łgu dwóch dni

roboczych, licz─Ć┼╝╦Łc od daty rejestracji zamówienia.

Termin dostawy towaru sprowadzanego na zamówienie klienta jest podany na

potwierdzeniu zamówienia.

Towar niedost─Ć┼╝╦Łpny w magazynie jest dostarczany zgodnie z terminem zawartym w

ofercie handlowej.

 

5. Ceny i warunki p─Ć┼╝╦Łatno─Ć┼╝╦Łci

Wszystkie ceny s─Ć┼╝╦Ł podawane w polskich z─Ć┼╝╦Łotych i nie zawieraj─Ć┼╝╦Ł podatku VAT. Ceny

podawane na potwierdzeniu zamówienia s─Ć┼╝╦Ł cenami katalogowymi i mog─Ć┼╝╦Ł ulec

uaktualnieniu w przypadku znacz─Ć┼╝╦Łcych zmian kursów walut. Stosuje si─Ć┼╝╦Ł dwie

podstawowe formy p─Ć┼╝╦Łatno─Ć┼╝╦Łci: przedp─Ć┼╝╦Łata lub przelew. Po stwierdzeniu wiarygodno─Ć┼╝╦Łci

kredytowej Klienta, mo─Ć┼╝╦Łe on otrzyma─Ć┼╝╦Ł p─Ć┼╝╦Łatno─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Ł odroczon─Ć┼╝╦Ł do 14 dni, któr─Ć┼╝╦Ł nale─Ć┼╝╦Ły

uregulowa─Ć┼╝╦Ł przelewem na konto MGJ Progress. Szczegó─Ć┼╝╦Łowe warunki p─Ć┼╝╦Łatno─Ć┼╝╦Łci s─Ć┼╝╦Ł podane

na potwierdzeniu zamówienia i fakturze. Stali Klienci pozsiadaj─Ć┼╝╦Ł 30 dniowe terminy

p─Ć┼╝╦Łatno─Ć┼╝╦Łci. Z tytu─Ć┼╝╦Łu opó─Ć┼╝╦Łnie─Ć┼╝╦Ł w p─Ć┼╝╦Łatno─Ć┼╝╦Łciach MGJ Progress ma prawo nalicza─Ć┼╝╦Ł odsetki

karne w ustawowej wysoko─Ć┼╝╦Łci.

 

6. Anulacje

Zamówienie mo─Ć┼╝╦Łe by─Ć┼╝╦Ł anulowane przez Klienta wy─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Łcznie po otrzymaniu pisemnej zgody

MGJ Progress. W przypadku takiej anulacji Klient jest zobowi─Ć┼╝╦Łzany do pokrycia wszelkich

kosztów anulacji zamówienia poniesionych przez MGJ Progress.

 

7. Prawo w─Ć┼╝╦Łasno─Ć┼╝╦Łci

Prawo w─Ć┼╝╦Łasno─Ć┼╝╦Łci towaru przechodzi na klienta w chwili uzyskania przez MGJ Progress

pe─Ć┼╝╦Łnej zap─Ć┼╝╦Łaty za towar.

W przypadku braku ca─Ć┼╝╦Ło─Ć┼╝╦Łci lub cz─Ć┼╝╦Łci nale─Ć┼╝╦Łnej kwoty po terminie zap─Ć┼╝╦Łaty, MGJ Progress

jest upowa─Ć┼╝╦Łniony przez Klienta do odzyskania ca─Ć┼╝╦Łego dostarczonego towaru. MGJ

Progress zastrzega sobie prawo sprzeda─Ć┼╝╦Ły wierzytelno─Ć┼╝╦Łci, chyba ─Ć┼╝╦Łe umowa sprzeda─Ć┼╝╦Ły

stanowi inaczej. Klient przejmuje odpowiedzialno─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Ł za towar z chwil─Ć┼╝╦Ł jego odbioru.

 

8. Reklamacje i zwrot towaru

Klient jest zobowi─Ć┼╝╦Łzany sprawdzi─Ć┼╝╦Ł zgodno─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Ł towaru z dokumentacj─Ć┼╝╦Ł niezw─Ć┼╝╦Łocznie po

otrzymaniu dostawy. Wszelkie reklamacje ilo─Ć┼╝╦Łciowe b─Ć┼╝╦Łd─Ć┼╝╦Ł rozpatrywane w terminie nie

d─Ć┼╝╦Łu─Ć┼╝╦Łszym ni─Ć┼╝╦Ł 3 dni robocze po dostarczeniu przesy─Ć┼╝╦Łki. W przypadku stwierdzenia

uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania elementów, nale─Ć┼╝╦Ły si─Ć┼╝╦Ł skontaktowa─Ć┼╝╦Ł z osob─Ć┼╝╦Ł

odpowiedzialn─Ć┼╝╦Ł za realizacj─Ć┼╝╦Ł zamówienia, która poinformuje o procedurze post─Ć┼╝╦Łpowania

reklamacyjnego. Reklamacje nale─Ć┼╝╦Ły zg─Ć┼╝╦Łasza─Ć┼╝╦Ł w formie pisemnej.

 

9. Gwarancja

MGJ Progress zobowi─Ć┼╝╦Łzuje si─Ć┼╝╦Ł usun─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Ł wady towaru wynikaj─Ć┼╝╦Łce z wadliwej konstrukcji lub

wad materia─Ć┼╝╦Łowych lub wymieni─Ć┼╝╦Ł towar na towar wolny od takich wad. Odpowiedzialno─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Ł

MGJ Progress dotyczy jednak wy─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Łcznie wad zg─Ć┼╝╦Łoszonych nie pó─Ć┼╝╦Łniej ni─Ć┼╝╦Ł w terminie

miesi─Ć┼╝╦Łca od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie pó─Ć┼╝╦Łniej ni─Ć┼╝╦Ł w terminie 12 miesi─Ć┼╝╦Łcy od

dnia zakupu, chyba ─Ć┼╝╦Łe odr─Ć┼╝╦Łbna umowa stanowi inaczej. Zobowi─Ć┼╝╦Łzania MGJ Progress

które wynikaj─Ć┼╝╦Ł z niniejszej gwarancji, ograniczaj─Ć┼╝╦Ł si─Ć┼╝╦Ł do kosztów, które ─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Łcznie nie

przekraczaj─Ć┼╝╦Ł ceny samego towaru. Wszelkie reklamacje gwarancyjne b─Ć┼╝╦Łd─Ć┼╝╦Ł przyjmowane

przez MGJ Progress z chwil─Ć┼╝╦Ł dokonania pe─Ć┼╝╦Łniej zap─Ć┼╝╦Łaty za dostarczony towar.

 

10. Ograniczenie odpowiedzialno─Ć┼╝╦Łci

MGJ Progress nie ponosi ─Ć┼╝╦Ładnej odpowiedzialno─Ć┼╝╦Łci za szkody wynik─Ć┼╝╦Łe z wstrzymania

produkcji, utraty zysku lub strat po─Ć┼╝╦Łrednich.

 

11. Certyfikaty na wyroby

Informacje o zakresie dost─Ć┼╝╦Łpnych certyfikatów na poszczególne wyroby dost─Ć┼╝╦Łpne s─Ć┼╝╦Ł w

katalogach i kartach informacyjnych.

Klient w zamówieniu zawiera informacje o wymaganym certyfikacie. MGJ Progress nie

ponosi odpowiedzialno─Ć┼╝╦Łci za zamówienia wyrobów z niew─Ć┼╝╦Ła─Ć┼╝╦Łciwym certyfikatem.

 

12. Si─Ć┼╝╦Ła wy─Ć┼╝╦Łsza

W przypadku zaistnienia okoliczno─Ć┼╝╦Łci, których nie mo─Ć┼╝╦Łna by─Ć┼╝╦Ło przewidzie─Ć┼╝╦Ł w momencie

zawarcia kontraktu, MGJ Progress jest zwolniony ze zobowi─Ć┼╝╦Łza─Ć┼╝╦Ł wynikaj─Ć┼╝╦Łcych z

niniejszych Warunków Sprzeda─Ć┼╝╦Ły w czasie trwania takich okoliczno─Ć┼╝╦Łci.

 

13. Odpowiedzialno─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Ł prawna

Wszelkie spory pomi─Ć┼╝╦Łdzy stronami rozstrzyga─Ć┼╝╦Ł b─Ć┼╝╦Łdzie s─Ć┼╝╦Łd miejscowo w─Ć┼╝╦Ła─Ć┼╝╦Łciwy ze

wzgl─Ć┼╝╦Łdu na siedzib─Ć┼╝╦Ł MGJ Progress .

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Sprzeda─Ć┼╝╦Ły ma zastosowanie

prawo polskie

 

14. Serwis

MGJ Progress zapewnia pe─Ć┼╝╦Łen serwis gwarancyjny i po gwarancyjny dla sprzedanej

armatury.

Serwis obejmuje dostaw─Ć┼╝╦Ł zu─Ć┼╝╦Łytych cz─Ć┼╝╦Łci zaworów, np. kul, grzybków, uszczelnie─Ć┼╝╦Ł,

napraw─Ć┼╝╦Ł zaworów, regeneracj─Ć┼╝╦Ł zu─Ć┼╝╦Łytych elementów oraz diagnostyk─Ć┼╝╦Ł.

 

Pozycjonowanie stron | Copyright 2010 MGJ Progress - Zasuwy Zawory grzybkowe Zawory kulowe
Szybkie menu: Zasuwy | Zawory grzybkowe | Zawory kulowe